SIKÇA SORULAN SORULAR

Klor dioksit nedir?
Klor dioksit (ClO 2 ) yüksek etkinlikte bir biyosittir. Mantarlar, bakteriler, virüsler, uçucu organik bileşenler gibi birçok türü yok eden; yüzeyleri dezenfekte etme yeteneğine sahip olan ve biyofilmleri hızlıca yok eden ve oluşmasını engelleyen seçici bir oksitleyicidir.
Kullandığınız Sniper, klor dioksit içerikli. Peki Sniper'ı diğer klorlu ürünlerden farklı kılan nedir?

İsminde Klor olmasına karşın, klor dioksit (ClO 2 ) ile klorun (Cl) yapısı tamamen farklıdır. İlave oksijen atomu molekülü köklü bir şekilde değiştirir ve tamamıyla farklı bir kimyasal davranış oluşturur. Farkları tıpkı patlayıcı bir gaz olan hidrojen ile; oksijenle birleşmiş hidrojen - dihidrojen oksit- yani su örneğinde olduğu gibi derindir. Sniper’ın içindeki klor dioksit oldukça stabil formülü ve zararlı yan ürün üretmemesi ile devrim niteliğindedir.

Sniper’ı hipokloritten farklı kılan nedir?

Hipoklorit (klor) ve klor dioksit aynı isimli element -klor- taşımalarına rağmen, birbirlerinden OLDUKÇA farklıdır. Bu benzerlik barındırdıkları ortak element olan klordan kaynaklanır fakat özellikler oldukça değişiktir. Klor ve hipoklorit çok güçlü oksitleyici ajanlardır, ama asıl daha önemli olarak organik maddelerle reaksiyonları, yer değiştirme reaksiyonlarıyla klorlanan organik bileşenlerin kabul edilemez konsantrasyonlarına sebep olabilir. Bu bileşenlerden bazıları -fenolik bileşenlerin reaksiyonlarının yan ürünleri gibi- ya kötü kokulu ya da çok yüksek kanserojen -dioksin- gibidir. Sniper Klor dioksit, klorun -hipoklorit- aksi olarak mutajenik, kanserojen ve tahriş edici değildir.

Sniper’ın içindeki klor dioksit hakkında bu kadar harika olan nedir?

Sniper’ın içindeki klor dioksit kaynağı, tüm geleneksel dezenfektanların hatta diğer klor dioksit içeren ürünlerin sebep olduğu bütün sağlık & güvenlik sorunlarına çözüm getirir ve Sniper’ın kullanım kolaylığı ve ClO 2 ’in benzersiz formülasyonu işlemlerde üstün ve istikrarlı bir güvenilirlik sağlar.

Klor dioksit mikroorganizmaları nasıl öldürür?

Klor dioksit oksitleyici bir biyosittir. Mikroorganizmaların hücre duvarlarına saldırıp onların içine işleyerek onları pasifize eder, hücre duvarından besin transferi yapılmasına engel olur ve protein sentezini inhibe eder. Bu aksiyon, organizmanın metabolik durumu ne olura olsun oluşan bir aksiyon olduğundan oksitleyici biyositler dormant (uykuda) organizmalara ve sporlara karşı etkilidir.

Organizmalar Sniper’a karşı direnç oluşturabilir mi?

Sniper formülümüzün satışa uygun stabilitesi ve etkin kullanılma özelliği, organizmaların bağışıklık, direnç gösterme veya Sniper’a karşı savunmacı/koruyucu mutasyon geliştirme şansını önler.

Sniper çevre dostu mudur?

Klor dioksit gerçekte çevresel zararları etkisizleştirmek ve iyileştirmek için çok farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Sniper’ın başarılı ve stabil ClO 2 teknolojisi çevre dostudur. Sniper kullanılarak triklorometan, kloroasetik asitler, klorlanmış dioksinler, toksik VOC (uçucu organik bileşenler) ile karşılaşma olmaz; bütün bunlar çevreye belirgin ölçüde kirlilik riski oluşturan etmenlerdir. Klor dioksit (ClO 2 ) reaksiyonlarında diğer bileşenleri oksitler (elektronları söker) ve kendisi indirgenir (elektron kazanır). Toksikolojik çalışmalar göstermiştir ki klor dioksit dezenfeksiyonu insan ve hayvan için belirli bir risk doğurmaz. Sniper EPA tarafından bütün uygulama yolları bazında (dermal, deri teması, göz teması, soluma ve yutma) 4. Seviye (toksik olmayan) olarak belirlenmiştir.

Sniper nasıl çok yönlüdür?

Sniper çok çeşitli sektörlerde başarılıdır.! Sniper’ın teknolojisi istikrarlı yüksek seviye etkinlik sağlar. Aşındırıcı olmayan, çevre dostu özellikleri Sniper’ı birçok endüstride ve uygulamalarda oldukça çok yönlü bir ürün kılar. Sniper aşağıda sıralanan sektörler ve daha fazlasında, geniş bir spektrum sağladığı için kullanılır.

  • Hastaneler ve sağlık hizmeti tesisleri
  • Eğitim tesisleri: Okullar/Üniversiteler
  • Kamu hizmeti endüstrisi: Emniyet, Acil Tıp, İtfaiye
  • Çevresel hizmetler: Restorasyon hizmetleri, Dezenfeksiyon, Su/Kanalizasyon tasfiyesi
  • Endüstriyel VOC arıtımı: Petrol-gaz, atık su
  • Su arıtma
  • Et ve sebze sağaltımı
  • Kümes hayvancılığı, mandıralar, domuz çiftlikleri
  • Su kuleleri mikrobiyal kontrol
Klor dioksit zaten hali hazırda bu alanlarda kullanılıyor mu?

EVET! Klor dioksit su ve tarımsal arıtmada ve kokularda dünya çapında bir dezenfektan olarak kullanılmaktadır. 70 yıldan fazladır su arıtımında kullanılmış olan klor kullanımının engellendiği birçok Avrupa ülkesinde klor dioksit öncelikli ajan olarak kullanılmaktadır.

Klor dioksit Amerika’da da kullanılıyor mu?

Klor dioksit su arıtımı ve gıda sağaltımı da dahil olmak üzere çok farklı uygulamalar için Amerika’da FDA ve EPA tarafından onaylanmış bir maddedir. Klor dioksit şarbon saldırısından sonra ABD Senato Binası’nın dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Klor dioksit geçmiş yıllar boyunca çok fazla kullanılmamış bir dezenfektandır, ancak Sniper teknolojisi ve üretimi ile daha güvenli, kullanımı kolay ve stabil klor dioksitli bir ürünle istikrarlı sonuçlar sağlanır.

Çamaşır suyu gibi diğer kimyasallar Sniper’ı etkileyebilir mi?

Sniper diğer bazı kimyasallardan -çamaşır suyu ve asetik asit bazlı maddeler etkilenebilir, diğer kimyasal ürünlerle asla karıştırılmamalıdır.

Sniper’ın zarar verdiği herhangi bir materyal var mıdır? Metal, tahta, plastik, kauçuk vb.?

Sniper metal, tahta, plastik, kauçuk vb. gibi maddelere zarar vermeyecektir.

Sniper:

1. Korozif değildir.

2. Yanıcı, yakıcı,parlayıcı değildir.

3. İnsan, hayvan ve çevre için oldukça zararsızdır.

Sniper kendisini etkin kılacak herhangi bir özel çalışmaya gerek duyar mı?

Sniper oldukça kullanıcı dostu ve saklanabilirdir. Herhangi bir kimse Sniper kullanımı konusunda eğitilebilir ve “özel bir eğitim” gerektirmez. Sniper’ın uygulama esnasında artan potansiyelini olası tehlikeler için sakladığını unutmayın. Bütün kontamine yüzeylerde yapılmış işlemler mükemmel sonuçlar getirmiştir.

Eğer klor dioksit sadece bir oksitleyici ajan ise, peroksit veya ozon neden kullanılmaz?

Ozon çok güçlü bir oksitleyici maddedir. Asidik ortamlarda onun oksitleme gücünü aşan tek flor vardır o da camı bile çözer! Ozon çoğu maddeyle 25°C’de reaksiyona girer ama kazara deri veya göz teması ani ve tedavisi olmayan doku hasarına sebep olabilir. Ozonun yarı ömrü 2 dakikadır, bu yüzden kullanılmak istenen yerde üretilmelidir ve depolanamaz. Genellikle seyreltilmiş sulu çözelti olarak yerinde üretilir fakat bu da yüksek bir üretim maliyeti demektir. Diğer bir yandan hidrojen peroksit doğru elleçlendiği halde çok stabildir. Ancak metal iyonlarıyla eser miktarda bile teması (Mn +2 , Fe +2 ) hızlı ve patlayıcı ayrışmaya neden olabilir. Distile veya deiyonize sudan başka herhangi bir şey ile seyreltilmesi stabil olmayan çözeltilerin oluşumuna yol açabilir. Paslanmaz 316L’den daha pasif bir metal ile teması da ayrıca korozifliğine bağlı olarak ayrışmaya sebep olur. Güçlü bir oksitleyici maddedir ve kazalar ani ve tedavisi olmayan doku hasarına sebep olabilir. Sniper Klor dioksit bu kadar güçlü bir oksitleyici değildir ancak daha güçlü bir biyosittir. Tüm kullanım yolları için güvenlidir ve deriyle teması zarar vermez.

Niçin klor dioksit, peroksit veya hipoklorit den daha düşük konsantrasyonlarda kullanılır?

Bu maddeler seçici değildir ve çevredeki tüm materyaller tarafından kolaylıkla tüketilirler. Bunun bir sonucu olarak da biyosit adına yeterli miktar kaldığının güvence altına alınması ve dolayısıyla yüksek miktarlarda kullanılması gerekir. Klor dioksitin reaksiyondaki seçiciliğinden ötürü mikroorganizmalardan kurtulmak için düşük miktarlarda bile kullanılabilir. Ayrıca hedefinde olmayan bileşenlere saldırarak tükenmez.

Bir hastane dezenfektanı nedir?

Çevresel Koruma Kurumu (EPA)’nun ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak; dezenfektan ürünler ciddi anlamda etkinlik kanıtlanması ile birlikte toksisite ölçüm testlerine tabi tutulurlar. EPA’nın üç tip dezenfektan sınıflandırması vardır: “Sınırlı Dezenfektan”, “Geniş Spektrumlu Dezenfektan” ve “Hastane Dezenfektanı”. Bu üç tip dezenfektan da sert yüzey veya nesnelerdeki mikroorganizmaları yok eder veya geri dönüşümsüz bir tahribata uğratır. Sınırlı Dezenfektan: Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Sınırlı dezenfektanlar evsel kullanımda yaygın bir şekilde bulunur. Geniş Spektrumlu Dezenfektan: Gram negatif veya gram pozitif Salmonella chloreasuis ve Staphylococcus aureus suşlarına karşı etkinliği testlerle kanıtlanmış olmalıdır. Genel dezenfektanlar ticari alanlarda daha yaygındır. Hastane Dezenfektanı: Etkinliği Staphylococcus aureus, Salmonella chloreasuis ve Pseudomanas aeruginosa suşlarına karşı kanıtlanmış olmalıdır. Pseudomanas aeruginosa bakterisi giderilmesi daha zor bir bakteridir. “Bir hastane dezenfektanı, etkinliği Pseudomanas aeruginosa bakterisine karşı kanıtlanmış geniş spektrumlu dezenfektandır.” Ayrıca EPA ruhsatlandırma sürecinin bir parçası olarak ürünler toksisite kategorilerine ayrılmıştır. Bu kategori aralıkları 1 (yüksek derecede toksik)’den 4’e (etikette maruziyet önlemi gerektirmez) şeklindedir. Sniper ise EPA tarafından tüm maruziyet şekillerine göre (soluma, yutma, deri/göz teması) kategori 4 olarak kayıtlara geçmiştir.

Sniper’ın püskürtülerek uygulanmasında elektrikli püskürtücülerin avantajları nelerdir?

Hastane odalarını, spor salonlarını, soyunma odalarını veya geniş odaları dezenfekte etmenin en hızlı yolu; nesnelere, duvarlara, yerlere ve tavanlara sadece birkaç dakika içinde çok ince sisler oluşturan elektrikli ULV veya elektrostatik püskürtücü kullanmaktır. Elektrostatik püskürtücüler ve ULV püskürtücüler geniş alanları dezenfekte etmek konusunda zamandan çarpıcı bir şekilde tasarruf sağlar. Sniper bu yöntemle kullanılabilecek birkaç dezenfektandan biridir çünkü yüzeyleri ve objeleri aşındırmaz.

© 2011 Marmara İnovatif